105051 Male Elbow, 90 Deg, 1/8″ MNPT x 1/4″ NYLON

Devon – Male Elbow, 90 Deg, 1/8″ MNPT x 1/4″ Nylon Tube